English    Thai                            TripAdvisor      

Wattangsai

wad-tang-sai
 
              วัดทางสาย ตั้งอยู่ริมทะเลบ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้าน สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ศาสนา และแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาได้เป็นอย่างดี ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญ ในวัดนี้ ประกอบด้วย พระพุทธกิติสิริชัย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระ หันพระพักตร์ออกทะเล พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ หรือ พระมหาเจดีย์เก้ายอด พระปรางค์ จัตุรมุขสูงสามชั้น สามารถมองเห็นได้แต่ไกล พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาปักธงชัย ซึ่งเป็น จุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นชายหาดบ้านกรูด เวิ้งอ่าวและทิวมะพร้าวสุดสายตา เหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก
 
wad-tang-sai
 

              พระพุทธรูปองค์นี้สามารถมองเห็นได้จากหาดบ้านกรูดด้วย มีพระนามว่า “พระพุทธกิตติสิริชัย” ชาวบ้านมักเรียกกันว่า หลวงพ่อใหญ่เป็น พระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระ(ได้รับอิทธิพลจากกรีกผ่านอินเดีย) หันพระพักตร์ออกทะเล ชาวบางสะพานสร้างขึ้น เพื่อ น้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
 
              พระพุทธกิติสิริชัย เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่หน้าตักกว้าง 5 วา อันเปรียบได้กับขันธุ์ทั้ง 5 มีความสูงพร้อมฐาน 9 วา อันเปรียบได้กับนวโลกฤตตรธรรม 9 (มรรค 4 ผล 4 นิพาน 1) ฐานกว้างโดยรอบ 16 วา อันเปรียบได้กับ โสฬสญาณ คือญาณ 16 มีศาลาพัก 3 หลัง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ทางเดินขึ้น 2 ข้างเปรียบได้กับ สมถะและวิปัสสนา อันเป็นวิถีทางเดิน รูปทรงแบบ คันทาราช (ปางตรัสรู้) ลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิดอกบัว ฐานผ้าทิพย์มีพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. พระพุทธกิติสิริชัยได้ทำพิธีสมโภช และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็น องค์ประธาน ในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และทรงวางศิลาฤกษ์พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
 
wad-tang-sai
 

              พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่ มีความสวยงามวิจิตรตระการตาตามแบบไทยแท้ อันหาดูได้ยากยิ่งคณะสงฆ์และ พสกนิกรผู้จงรัก ภักดีใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกาศความภักดีดยร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวาย เป็นพระราชกุศล เนื่องใน วโรกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์เป็นปีที่ห้าสิบ ออกแบบโดยม.ร.ว มิตรารุณ เกษมศรี นายช่างถานปนิกประจำสำนักพระราชวัง โดยฝีมือการออกแบบและก่อสร้างอย่างวิจิตรบรรจง ทรงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมไทยอันยอดเยี่ยม.ปูชนียสถานแห่งนี้เป็นความ ภาคภูมิใจของชาวบ้านกรูดและประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ ที่ทุกคนควรหาโอกาสมาเยี่ยมชม เพื่อประจักษ์ถึงความงดงามของ ศิลปไทยและประกาศความจงรักภักดี ต่อองค์พระประมุขของชาติ มีทั้งหมด 5 ชั้น
 
wad-tang-sai
 

              พระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเลื่อมใสของชาวทะเล และบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมาก มีผู้ไปกราบไหว้ สักการะ จุดประทัดและไปถวาย ดอกไม้อยู่เป็นประจำ ซึ่งศาลกรมหลวงชุมพร ปัจจุบันตั้งอยู่บนยอดเขาธงชัย เชื่อกันว่ากรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เคยเสด็จ มาประทับ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อพักทอดสมอเรือรบ จึงสร้างสมอเรือจำลองไว้ที่พระตำหนักซึ่งหันหน้าออกทะเล บริเวณรอบๆ มีสวนไม้ ดอกไม้ประดับและสำนักสงฆ์